Kokybės politika

VšĮ „Euromatas“ teikia vadybos sistemų, statybos produktų ir procesų sertifikavimo bei kontrolės (atitikties vertinimo) paslaugas.

VšĮ „Euromatas“ ir visų skyrių aukščiausioji vadovybė įsipareigoja:

·      sukurti, įdiegti ir prižiūrėti vadybos sistemas, atitinkančias standartų LST EN ISO/IEC 17021-1:2015, LST EN ISO/IEC 17065:2012 ir LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus, ir nuolat gerinti jos rezultatyvumą;

·      analizuoti užsakovų poreikius ir laikytis įsipareigojimų, užtikrinant paslaugų kokybę ir paslaugų atlikimą sutartu laiku;

·      teikti paslaugas vadovaujantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, nešališkumo, konfidencialumo, profesionalumo ir objektyvumo principais;

·      saugoti ir neatskleisti konfidencialios informacijos, susijusios su užsakovų gamybinėmis, technologinėmis ir komercinėmis paslaptimis. Konfidenciali informacija gali būti atskleidžiama trečiosioms šalims tik teisės aktų nustatyta tvarka. Apie informacijos atskleidimą trečiosioms šalims informuojamos susijusios šalys, jei teisės aktai to nedraudžia;

·      užtikrinti sertifikavimo ir kontrolės veiklų nešališkumą;

·      užtikrinti, kad ši kokybės politika yra suprantama visiems darbuotojams, yra įgyvendinta ir nuolat palaikoma;

·      užtikrinti, kad VšĮ „Euromatas“ darbuotojai turėtų tinkamą kompetenciją akredituotoms veikloms vykdyti;

·      suteikti galimybes darbuotojams nuolat kelti savo kvalifikaciją, skatinti savarankišką tobulinimąsi;

·      aprūpinti darbuotojus reikiamomis darbo priemonėmis, dokumentais ir informacija;

·      vystyti ir plėsti akredituotas veiklas, atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių (dalininkų, užsakovų, darbuotojų, valstybės institucijų) poreikius ir lūkesčius;

·      nuolat atitikti akredituotą veiklą reglamentuojančių norminių dokumentų reikalavimus.

VšĮ „Euromatas“ yra atsakingas už atitikties įvertinimo veiklos nešališkumą ir nesudaro sąlygų komerciniam, finansiniam ar kitokiam spaudimui, dėl kurio kiltų pavojus nešališkumui.

Visi VšĮ „Euromatas“ darbuotojai supranta nešališkumo svarbą ir valdo interesų konfliktą.

VšĮ "Euromatas" kokybės politika (pdf)

VšĮ "Euromatas" nešališkumo deklaracija (pdf)